Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

   Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem (DAC) ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar citiem funkcionāliem traucējumiem.

  DAC savu darbību uzsāka 2004. gadā pēc savstarpējās sadarbības līguma noslēgšanas ar Līvānu novada pašvaldību, kas DAC darbības nodrošināšanai ik gadu piešķir dotāciju no Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.

DAC uzņem personas no 18 gadiem ar garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • pašas personas, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgā pārstāvja iesniegums
 • VDEĀK izziņa
 • Līgums par personas aprūpi DAC

 (Līgums par personas ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpi tiek noslēgts starp personu, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgo pārstāvi).

DAC nodrošina:

 1. Klienta uzturēšanos DAC atbilstoši noslēgtajam līgumam.
 2. Klientam un viņu tuviniekiem tiek sniegta informācija par kartību, kādā iesniedzams pieprasījums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību.
 3. Tiek organizētas izglītojošas, prasmju apguves, fizisko spēju attīstības, darba iemaņu apguves un sociālās rehabilitācijas nodarbības.
 4. Tiek nodrošinātas klientu vajadzībām atbilstošas telpas, inventārs, aprīkojums.
 5. Tiek organizēta sociālo iemaņu un prasmju apguve, kas sekmē izpratni par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu izmantošanu.

 

DAC darbības nozīme:

 • Vecāki var strādāt, jo viņu garīgi atpalikušais bērns tiek pieskatīts DAC.
 • Apmeklējot DAC, jauniešiem tiek paaugstināta pašapziņa, ticība saviem spēkiem.
 • Jaunietis apgūst sociālās un sadzīves prasmes.
 • Organizējot ģimenes pasākumus, tiek stiprinātas ģimenes saites.
 • Organizējot publiskus pasākumus, tiek veicināta sabiedrības iecietības un savstarpējas sapratnes palielināšanās.

Dienas aprūpes centra uzdevumi:

 1. Nodrošināt personām uzturēšanās iespējas DAC laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.
 2. Nodrošināt personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 3. Sekmēt personu intelektuālās, psihiskās un fiziskās attīstības iespējas.
 4. Organizēt pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību.
 5. Iesaistīt personas profesionālo iemaņu apguvi veicinošos pasākumos, atbilstoši viņu garīgajām un fiziskajām spējām.
 6. Veicināt personu savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību.
 7. Informēt personas tām saprotamā veidā par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un veicināt izpratni par sabiedrības dzīvi.
 8. Organizēt sociālo iemaņu un prasmju apguvi un veicināt izpratni par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu sistēmas izmantošanu.
 9. Konsultēt personu ģimenes locekļus par psiholoģiskiem, sociāliem un tiesiskiem jautājumiem.

DAC klientiem tiek piedāvātas nodarbības:

1. Sociālās prasmes

Mērķis: attīstīt pašaprūpes iemaņas, radīt priekšnoteikumus klienta patstāvīgai dzīvei.

2. Amatniecība

Mērķis: Mācīt pielietot dažāda veida materiālus (dabas materiālu, auduma, diegus u.c.) amatniecības lietu izgatavošanai.

3. Ārpustelpu aktivitātes

Mērķis: Organizēt klientu uzturēšanos ārpus DAC telpām. Asistēt un palīdzēt apgūt jaunas sociālās telpas.

4. Vizuāli plastiskā māksla

Mērķis: Izmantojot vizuāli plastikās mākslas līdzekļus panākt izmaiņas emocionālajā stāvoklī, domāšanas veidā un uzlabot klientu sociālas spējas.

5. Verbāla un neverbāla komunikācija

Mērķis: Attīstīt prasmi publiski uzstāties, izteikt un formulēt savas domas.

6. Mūzika un kustības

Mērķis: Izmantojot mūziku, deju, kustību panākt izmaiņas kustību stilā, emocionālajā stāvoklī, domāšanas veidā un uzlabot klientu sociālas spējas.

 

Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem adrese:

Zaļā iela 10-16, Līvāni.

Papildus informācija:

Biedrības direktore

Inguna Badune,

 

tālrunis: 6 53 81707;

mob. tālrunis: 26191652